S
  
Generalforsamling i SOS onsdag d. 30 marts. 2016 kl. 1830 på kirke alle nr. 9.

35 medlemmer var fremmødt.
Oldermanden bød velkommen.

1. Ralf Conradsen blev valgt som ordstyrer.
2. Axel Larsen valgt som referent.
3. Stemmeoptællere, kun hvis nødvendig.
4. Dagsordenen godkendt.
5. Oldermandens beretning blev godkendt.
6. gr. Af kassemesterens sygdom, fremlagde oldermanden regnskabet, det blev godkendt.
7. Kontingentet fortsætter uændret.
8. Ingen forslag.
9. Svend Petersen ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen.

Valgt blev: Erik Nissen
Finn B. Knudsen
Axel Larsen
Nyvalgt: Liselotte Larsen
10. Jesper Plehn blev genvalgt som regnskabskontrollant.
11. Suppleanter valgt for et år: Hugo B. møller og Ebbe Larsen.
12. Under eventuelt fremlagde Axel fremgangsmåden for at deltage som årets drambrygger.
Fem medlemmer udtrykte interesse for at deltage.
Nærmere udsendes til alle efter næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen ser herefter således ud:
Oldermand Erik Nissen
Kassemester Finn b. Knudsen
Skriverkarl Axel Larsen
Bestyrelsesmedlem Per Lund
Bestyrelsesmedlem Liselotte Larsen
Bestyrelsessuppleant Hugo B. Møller
Bestyrelsessuppleant Ebbe Larsen
Regnskabskontrollant Jesper Plehn

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.30.

Referent Axel Larsen.
SOS Snapselaug | Sønderborg - Danmark | Tlf.: 5152 4918