S
  

 

Vedtægter

for

Sønderborg og Omegns Snapselaug (SOS)

(Hjemstedskommune: Sønderborg)
§1 Laugets formål
1.1  Laugets formål er at arrangere og afholde naturvandringer og plukketure med vægt på at indsamle planter, bær mm til forædling af snapse og fremstilling af bittere med de i naturen forekommende smagsstoffer samt at afholde medlemsmøder og eventuelle ekskursioner.

§2 Medlemskab

2.1  Enhver myndig person, som har vist interesse for  krydderbrændevinens ædle kunst kan optages som medlem af SOS. I ganske særlige tilfælde kan bestyrelsen nægte en person optagelse som medlem.

2.2  Før et års betalende aktivt medlemskab kan ingen medlemmer vælges til besættelse af embederne.

2.3   Hvis et medlem undlader at betale kontingent, foretages som anført i § 3.4.  Eksklusion af et medlem i øvrigt kræver vedtagelse på en generalforsamling, ordinær eller ekstra-ordinær.

§3 Kontingent

3.1  Alle medlemmer af SOS skal betale et kontingent til drift af foreningen.

3.2  Kontingentets størrelse besluttes på den ordinære generalforsamling.

3.3  Kontingentet gælder for et helt kalenderår og betales forud til kassemesteren senest den 28. februar.
3.4 Hvis et medlem ikke har betalt kontingent senest den 28. februar, skal der umiddelbart sendes en rykker. Hvis der efter 14 dage ikke er betalt, betragtes personen som udmeldt og vil fremover ikke modtage indbydelser til laugets arrangementer.

§4 Bankkonto

4.1  Laugets bestyrelse udstyrer den til enhver tid siddende kassemester med en fuldmagt til bankkontoen.

4.2  Ingen andre end Laugets kassemester kan disponere over Laugets pengemidler. 

4.3  Der kan alene disponeres over laugets midler til formål, der fremgår af vedtægterne eller efter bestyrelsens anvisninger.

§5 Generalforsamlinger

5.1 Der afholdes ordinær generalforsamling med  mindst 14 dages varsel én gang årligt inden den 1. april med følgende dagsorden:

 

1.   Valg af dirigent.

2.   Valg af referent.

3.   Valg af to stemmetællere.

4.   Godkendelse af dagsorden.

5.   Oldermandens beretning og generalforsamlingens godkendelse heraf.

6.   Kassemesterens fremlæggelse af sidste års regnskab og generalforsamlingens godkendelse heraf.

7.   Vedtagelse af kontingent for næste år.

8.   Behandling af indkomne forslag.*

9.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

10. Valg af regnskabskontrollant.

11. Valg af to suppleanter for det næste år.

12. Eventuelt, herunder forslag til plukketure næste år.

*Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

5.2  Kun medlemmer, der har betalt kontingent inden den ordinære generalforsamling, kan deltage heri.

5.3  Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes med mindst 14 dages varsel, såfremt et flertal af bestyrelsen eller 2 tredjedele af medlemmerne ønsker det.

5.4  Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, og beslutninger på generalforsamlinger træffes med almindeligt flertal. Ved stemmelighed har Oldermanden den afgørende stemme.

5.5  Medlemmer, der er forhindret i at deltage i en generalforsamling, kan afgive fuldmagt til Oldermanden  til at stemme på vedkommendes vegne.

5.6  Generalforsamlinger afholdes så vidt muligt inden for en radius af 15 km fra Sønderborg by.

§6 Bestyrelsen

6.1  Lauget ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

6.2  Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Der vælges i ulige år to bestyrelsesmedlemmer og i lige år tre bestyrelsesmedlemmer.

6.3  Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling træder den nye bestyrelse sammen og konstituerer sig. Bestyrelsen skal straks herefter informere medlemmerne om hvem, der varetager hvilke hverv (Oldermand, viceoldermand, kassemester, skriverkarl og menigt medlem).

6.4  De to suppleanter og regnskabskontrollanten kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

6.5  Bestyrelsesmøderne afholdes på skift hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer, eller hvor bestyrelsen finder det mest formålstjenligt.

6.6  Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i utide konstituerer bestyrelsen sig selv på ny og informerer medlemmerne.

6.7  Oldermanden repræsenterer Lauget over for offentligheden. Ingen andre medlemmer må have kontakt til offentligheden om Laugets forretninger.

6.8  Kassemesteren skal føre et nøjagtigt regnskab med Laugets indtægter og udgifter.

6.9  Skriverkarlen er ansvarlig for at nedskrive samtlige beslutninger, der måtte blive truffet på Laugets møder. Skriverkarlen kan endvidere informere medlemmerne om plukketure.

§7 Plukketure

7.1  Der arrangeres cirka 6 plukketure om året, idet det endelige antal plukketure og tidspunkterne herfor fastsættes hvert år af bestyrelsen. Plukketure afholdes så vidt muligt den 2. eller 4. onsdag i måneden eller en lørdag.

7.2  Hver enkelt plukketur ledes af en guide, som har ansvaret for turens tilrettelæggelse og afvikling.   Guiden kan enten være et medlem af Lauget eller en ekstern, sagkyndig person.

7.3 Tilmelding til plukketurene skal ske til skriverkarlen, og til den tidsfrist der er sat på indbydelsen. 

7.4  Guiden kan fastsætte et max. antal deltagere til den pågældende plukketur. I givet fald følges ’først-til-mølle-princippet’.

7.5  Guiden eller Oldermanden kan godkende eventuelle gæsters anmodning om at deltage i en plukketur dog max. 2 gæster pr. tur.

7.6  Plukketurene afsluttes med fælles spisning, hvor Lauget er vært. Medlemmerne medbringer snapseglas og uddeler evt. smagsprøver af deres egen fremstillede snaps/bitter. 

§8 Særlige forpligtelser og rettigheder

8.1  Medlemmer, der har interesse for det, kan søge medlemskab af FDB (Forenede Dram Bryggere) og EDB (Eksperimenterende Danske Brændevinsamatører).

8.2  Ethvert medlem er ved alle Laugets sammenkomster forpligtet til at medbringe sit eget snapseglas. I modsat fald idømmes vedkommende at skulle drikke af et engangsglas, som koster kr. 1,- der betales straks eller senest ved næste sammenkomst til kassemesteren. 

§9 Laugets opløsning

9.1  Lauget opløses, når der ikke er medlemmer nok til besættelse af embederne.

9.2  Lauget anses først som opløst, når der er forelagt og godkendt et slutregnskab på en generalforsamling.

9.3  Laugets eventuelle værdier på opløsningstidspunktet skænkes til Julemærkehjemmet i Kollund.  

§10 Ændring af vedtægter

10.1 Nærværende vedtægter kan kun ændres på en ordinær eller

        ekstraordinær generalforsamling.

 
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. marts 2009.
SOS Snapselaug | Sønderborg - Danmark | Tlf.: 5152 4918